Ressenya a Jané, Oscar i Poujade, Patrice, Memòria personal. Construcció i projecció en primera persona a l'època moderna, Madrid: Casa de Velázquez, 2015

Arantxa Llàcer Martorell
2015 Scripta: Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna  
L'Edat Moderna va significar l'esclat de la cultura escrita d'àmbit públic, resultat de la intensa activitat política i bèl·lica europea que va afectar al conjunt de la població i que, en conseqüència, va motivar la necessitat de deixar-ne constància. Europa es troba en un moment de canvi motivat, sobretot, pels conflictes entre potències, i és per aquesta raó que sovint, en estudiar els textos que s'hi van produir, els investigadors s'han centrat en obres amb una càrrega històrica important i,
more » ... tòrica important i, en general, han fixat els seus interessos sobre les dades més objectives dels esdeveniments que recullen els documents. Ara bé, en les últimes dècades aquest interès per l'estudi de textos moderns ha trobat un nou objectiu: la part més individual i privada dels personatges que van viure la història durant aquest període i que van deixar reflectida als seus escrits, la memòria personal.
doi:10.7203/scripta.6.7833 fatcat:tpohpyieafalpi2abssi2h3nwu