"RELATIVE" SOLVING METHODS AND SYSTEMS FOR EDUCATING MUSICAL HEARING "RELATIVE" SOLVING METHODS AND SYSTEMS FOR EDUCATING MUSICAL HEARING

Margarita Gencheva, Assoc, Bg Bulgaria
2018 JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM   unpublished
At the boundary between the 18th and 19th centuries the interest in relative solmization is revived. In this regard, some authors propose the replacement of the note with a figure. These are the first attempts to create new sign systems in musical pedagogy. Then the first numerical methods appear, a serious disadvantage of which is the absence of linear visuality. Signs using numerical methods require their excellent command and use. In addition, they also have their merits. It builds upon
more » ... It builds upon hearing component that contributes to the recall of degrees in relation to one another and learning is done without music invstrument. The letter methods of education of musical hearing replace notation, thus eliminating the need for staff. They use the initial letters of the slimming syllables. тон с тенденциите за демократизация на музикалното образование, на границата между XVIII и XIX век се възражда интереса към относителната солмизация. Някои автори предлагат замяната на абстрактпния символ-нотата, с по-близката до съзнанието цифра. Това са първите опити за създаване на нови знакови системи в музикалната педагогика. С цел намиране на по-лек и бърз начин за обучение по музика през 1665 г Жан Жак Суети предлага "цифрен метод"-първият ладовостепенен метод, усъвършенстван по-късно от Жан Жак Русо, при който степените на всички тоналности се бележат с цифрите от 1 до 7, които се пеят с тоновите имена от "до" до "си". Мажорните тоналности се солфежират със слоговите имена на "До мажор", а минорните със словете на " ла минор". Абсолютната височина на тоновете се означава в началото на построението. Височината на тоновете на мелодията се записва с арабски цифри, които имат значение за първа октава. Разширяването на звукореда, с преминаване във втора октава се означава с точка над цифрата, а в малка октава с точка под нея. Повишените и понижени степени се означават със зачертаване на цифрата отдолу-нагоре (от ляво на дясно), а ритъмът с допълнителни черти и точки върху цифрите или до тях. На Ж.Ж. Русо се дължи приноса за означаване на модулацията: с две цифри една под друга, като горната показва ладовата степен на дадения тон в старата тоналност, а долната отразява ладовата степен в новата тоналност. Сериозен недостатък на "цифрения метод" се оказва отсъствието на линейно-пространствена нагледност. През 1709 г. в Париж възниква натуралното солфежиране (по З. Йонова), при което буквените и слоговите наименования на (до, ре, ми, фа, сол, ла, си) съответстват на абсолютната височина на тоновете. Солфежите на френските композитори Л. Керубини, Фр. Госек, Е. Мюел са предназначени за пеене с акомпанимент означен с цифрован бас. Обучението се извършва на основата на тоналност "До мажор", в която чрез секвенционни упражнения се усвояват интервалите и разнообразни ритмични варианти. Въпреки налагащата се абсолютна система за солфежиране, все оше относителната солмизация не е изместена напълно. През XIX век последователите на Ж.Ж. Русо-П. Гален, В INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR
fatcat:t77vphy3n5efrgcpxzm2p33bqq