TRAINING FUTURE PRESCHOOL TEACHERS FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SOCIAL APTITUDE: HIGHER EDUCATION PEDAGOGY PERSPECTIVE

Олена Демченко
2018 Людинознавчі студії: Серія Педагогіка  
УДК 31.091.212.3:316.61:37 ДЕМЧЕНКО Олена -кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21001, Україна (d_elena_pr@ukr.net) ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7294-9109 Бібліографічний опис статті: Демченко, О. (2018). Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до розвитку соціальної обдарованості дітей у проблемному полі педагогіки вищої школи.
more » ... навчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 116-130. Анотація. У статті проаналізовано проблему професійного становлення у ЗВО майбутніх педагогів обдарованих дітей. Установлено суперечність між необхідністю спеціальної підготовки фахівців психологопедагогічного профілю до роботи з обдарованими особистостями та низьким рівнем сформованості у них відповідної компетентності. Визначено мету, зміст, напрями роботи з формування у майбутніх вихователів ЗДО готовності до розвитку соціальної обдарованості дітей. Представлено її як систему, що розробляється в конативному, гносеологічному, праксеологічному, акмеологічному, рефлексивному контентах. Ключові слова: підготовка, обдаровані діти, соціальна обдарованість, професійно-педагогічна діяльність.
doi:10.24919/2313-2094.6/38.119762 fatcat:ubwyvzf3yjgk7h5hui6t27zca4