NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG KHỚP CỦA BỘ ĐỘI CÔNG BINH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM

Hồ Tú Thiên, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Phương Hiền, Vũ Hồng Phong
2022 Y học Việt Nam  
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng rối loạn cơ xương khớp và mối liên quan với một số yếu tố cá nhân và nghề nghiệp của bộ đội công binh thi công công trình ngầm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 200 quân nhân làm việc tại 2 lữ đoàn công binh, trong đó 100 quân nhân trực tiếp lao động và làm việc trong công trình ngầm (nhóm chủ cứu), 100 quân nhân còn lại không lao động trong công trình ngầm (nhóm chứng). Nghiên cứu mô tả cắt ngang, có phân tích, so sánh, đối chứng. Kết quả: Tuổi trung bình của
more » ... hóm chủ cứu là 38,70± 5,81 nhóm chứng là 38,70± 6,57. Tỉ lệ rối loạn cơ xương khớp (RLCXK) ở nhóm chủ cứu cao hơn nhóm chứng (86% so với 62%). Vị trí RLCXK chủ yếu là cổ/gáy (24%), vai (23%), nửa trên lưng (26%), nửa dưới lưng (23%). Quân nhân có độ tuổi ≥40 tuổi có nguy cơ RLCXK cao hơn nhóm <30 tuổi 1,6 lần, tư thế lao động bất lợi có nguy cơ RLCXK cao hơn nhóm không bất lợi 1,27 lần. Kết luận: Tỉ lệ RLCXK ở bộ đội thi công công trình ngầm là tương đối cao (86%). Vị trí RLCXK chủ yếu là cổ/gáy, vai và lưng. Có mối liên quan giữa RLCXK với tuổi và tư thế lao động, tuổi càng cao, tư thế lao động bất lợi thì nguy cơ RLCXK càng cao.
doi:10.51298/vmj.v516i1.3005 fatcat:pfjtsxboz5etjfpjlk3cexycq4