Long-term outcomes and prognostic factors of pulmonary metastasectomy in breast cancer patients: a systematic review

Ainaz Sourati
2017 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
ÖZ Meme kanseri, gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenidir. Bu sistematik derlemede, meme kanserli hastalarda akciğer metastazektomisinin uzun dönem sonuçları ve prognostik faktörleri değerlendirildi. MEDLINE, Web of Science ve Scopus veri tabanlarında belirli anahtar sözcükler kullanılarak kapsamlı bir tarama yapıldı. Bu derlemeye Nisan 1990 -Nisan 2016 tarihleri arasında meme kanserli hastalarda pulmoner metastazektominin sonuçları ve prognostik
more » ... e ilişkin çalışmaların tümü dahil edildi. Çalışmaların 10'unda hastalıksız geçen süre, üçünde metastaz bölgesi, beşinde metastaz sayısı ve rezeksiyon genişliği ve altısında hormon reseptör statüsünün prognostik faktör olduğu belirlendi. Çalışma sonuçlarımıza göre, sırasıyla hastalıksız geçen süre, hormon reseptör statüsü, metastaz sayısı, metastatik rezeksiyon genişliği ve metastaz bölgesi meme kanserli hastalarda pulmoner metastazektominin önemli prognostik faktörleridir. Anah tar söz cük ler: Meme kanseri; akciğer metastazı; metastaz; pulmoner metastazektomi. ABSTRACT Breast cancer is the leading cause of cancer-related deaths in women in developing countries. The aim of this systematic review was to evaluate long-term outcomes and prognostic factors of pulmonary metastasectomy in patients with breast cancer. A comprehensive search was performed in the MEDLINE, Web of Science, and Scopus databases using selected keywords. All studies regarding the outcomes and prognostic factors of pulmonary metastasectomy in patients with breast cancer between April 1990 and April 2016 were included in this review. Disease-free interval was identified as a prognostic factor in 10, size of metastasis in three, number of metastases and width of resection in five, and hormone receptor status in six studies. According to our study results, disease-free interval, hormone receptor status, number of metastases, width of metastatic resection and size of metastases, in a descending order, are important prognostic factors for pulmonary metastasectomy in patients with breast cancer.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13770 fatcat:dwybzj7gtjbxddqtefjru7s66e