Sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm của bài toán biên ban đầu thứ hai đối với phương trình Schrödinger cấp hai trong hình trụ đáy không trơn

Phùng Kim Chức
2016 Can Tho University Journal of Science  
The uniqueness and existence of solution of this seccond innitial boundary problem for second-order Schrödinger equation in cylinders with nonsmooth bases Từ khóa: Bài toán biên ban đầu thứ hai, phương trình Schrödinger, nghiệm suy rộng, hình trụ đáy không trơn
doi:10.22144/ctu.jvn.2016.608 fatcat:jlnmb24hq5bkffhqo5gujbauj4