Przydatność automatycznej generalizacji kartograficznej w systemach informatycznych LIS/GIS

Chrobak Tadeusz, Zakład Geodezji I Kartografii, Agh Kraków
2001 unpublished
The article presents the process o f linear objects' simplification using an objective method based on geometric transformations, local extremes and recognisability o f a drawing determined using the shortest side o f an elementary triangle. In the process o f object elimination FDS Molenaar structure, thematic rules and geometric rule developed by Chrobak were used. The proposed line simplification using objective method and broadening o f Molenaar FDS data structure by a geometric rule made
more » ... ometric rule made automation o f the process o f cartographic generalisation o f linear objects increase at least by 15%. 1. W stęp W tworzeniu systemów informatycznych typu LIS/GIS (Land Information System/ Gerographical Information System) pozyskiwanie danych to znaczący wydatek finansowy. Wynika on z relacji 100:10:1, w której: 100-koszt danych, 10-koszt oprogramowania, 1-koszt sprzętu komputerowego. Poszukiwanie rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów budowy systemu ma również znaczenie praktyczne. Jednym z nich to przestrzeganie zasady: im dane są więcej razy wykorzystywane tym zmniejsza się koszt ich pozyskiwania. Zasadę tę można rozszerzyć o proces przetwarzania od którego zależy wzrost liczby wykorzystania danych. Aby pozyskiwanie danych czy ich przetw'arzanie było rentowne, należy określić obszar zastosowań przy ich tworzeniu oraz strukturę zapisu danych w bazie. Gdy są to dane przestrzenne to jednym z wyróżniających się ich parametrów jest dokładność. Natomiast atrybuty jakościowe obiektów-np. dla sieci dróg: ich szerokości i długości, kategorie, czy rodzaje nawierzchni-są niezbędne do tworzenia ich hierarchii. Od której (hierarchii) zależy stopień automatyzacji procesu generalizacji kartograficznej. Klasyczna generalizacja kartograficzna jest pracochłonna, a automatyzacja pracochłonność tę obniża, tym samym zmniejsza jej koszt uczestniczących w procesie danych. Od metod automatycznej generalizacji kartograficznej oczekuje się: • obiektywnych procesów upraszczania czy eliminacji obiektów, które pozwalają na rozwiązania jednoznaczne, л; • wymiernej weryfikacji procesu przez jego ocenę dokładności oraz kryterium rozpoznawalności rysunku, które zliczyć można do: pozyskiwania, przetwarzania danych i ich wizualizacji na mapie. Są to funkcje podstawowe każdego systemu informatycznego typu LIS/GIS. W artykule omówione zostanie przetwarzanie danych przestrzennych, które wykorzystuje obiektywne
fatcat:eo2jvdpfv5b6jbxrdwhlqnmefy