INDEPENDENT WORK AS A FACTOR OF EFFECTIVE MASTERING OF BUSINESS FOREIGN LANGUAGE BY FUTURE SPECIALISTS OF TECHNICAL SPECIALTIES

A. Fandieieva
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
А. Є. Фандєєва кандидат економічних наук, доцент кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У статті розглядається проблема ефективного засвоєння ділової іноземної мови під час професійної підготовки майбутніх інженерів. Як чинник покращення результатів навчання ділової іноземної мови автор пропонує залучати студентів до самостійної
more » ... оти під час аудиторних та позааудиторних занять з англійської мови професійної спрямованості. Це дає змогу покращити рівень засвоєння навчального матеріалу, сприяє засвоєнню ділової іноземної мови та формуванню фахових умінь і навичок роботи з іншомовними професійно спрямованими джерелами інформації, сприяє підвищенню фахової компетентності, підвищує рівень орієнтації у професійному іншомовному середовищі. Автор визначає, що самостійна робота є системою методів та засобів освітнього впливу на студента, яка здійснюється в позааудиторній діяльності з метою розвитку навичок самомотивації, самоконтролю, самоосвіти та самооцінки вмінь, під час якої остаточно засвоюються або відпрацьовуються на практиці ті знання, що отримані в процесі аудиторної роботи, формуються уміння та навички ділової іноземної мови. Також автор стверджує, що усвідомлення студентами методологічних засад самостійної діяльності зумовлює застосування іншомовних умінь та їх прояв не тільки під час фахової підготовки, а й протягом їх подальшої професійної діяльності. Визначено основні стадії організації самостійної роботи студентів під час вивчення ділової іноземної мови професійної спрямованості в закладах вищої технічної освіти: постановка завдання; стадія мотивування, на якій необхідно впровадити діагностику; стадія планування відповідно до критеріїв постановки мети SMART; стадії реалізації та формулювання звіту; стадія оцінки. Висвітлено результати експериментального дослідження щодо ефективності засвоєння ділової іноземної мови за допомогою організації самостійної роботи студентів під час аудиторних та позааудиторних занять. Запропоновано рекомендації до розвитку умінь та навичок іноземної мови технічної спрямованості в майбутніх інженерів. Ключові слова: самостійна робота, ділова іноземна мова, чинник ефективного засвоєння, майбутні фахівці технічних спеціальностей, вища школа.
doi:10.32840/1992-5786.2020.72-2.26 fatcat:wyofvf2aiffr5pnvcdqjixf6zq