Teachers in COVID-19 period: Psychological effects, practices and career needs

Hasan EŞİCİ, Ahmet AYAZ, Defne YETİM, Sümeyye ÇAĞLAR, Nurşen BEDİR
2021 Turkish Journal of Education  
The purpose of the current study was to examine teachers' career needs and psychosocial experience during the COVID-19 pandemic within the phenomenological pattern of qualitative research methods. The data collection process included individual interviews and an online survey form. As a result of the research, four main themes were obtained. The first of these themes concerned the effects of the COVID-19 process on teachers. These effects were divided into both positive and negative effects.
more » ... second main theme focused on the needs of teachers. In this process, teachers felt the need for psychological support, in-service training and support for infrastructure. The third main theme was the professional life of teachers and school counselors. In this process, teachers and school counselors continued their education, teaching and support processes by adapting them to the online environment. The last main theme was the problems experienced in this process and the proposed solutions. Participants highlighted problems in this period, particularly the access of students to education. Recommendations were made as part of the research results to strengthen the educational training activities offered by teachers in the COVID-19 period. COVİD-19 döneminde öğretmenler: Psikolojik etkiler, uygulamalar ve kariyer ihtiyaçları ÖZ Bu çalışmanın amacı kapsamında, COVID-19 pandemi sürecinde öğretmenlerin kariyer ihtiyaçları ve psikososyal deneyimleri nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni temel alınarak incelenmiştir. Veri toplama süreci bireysel görüşmeler ve çevrimiçi anket formu aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda dört ana tema elde edilmiştir. Bu temalardan ilki COVID-19 sürecinin öğretmenler üzerindeki etkileridir. Bu etkiler pozitif ve negatif etkiler olarak ikiye ayrılmıştır. İkinci ana tema öğretmenlerin ihtiyaçlarına yöneliktir. Bu süreçte öğretmenler psikolojik destek, hizmetiçi eğitim ve altyapı konusunda destek ihtiyacı hissetmektedir. Üçüncü ana tema ise öğretmen ve okul psikolojik danışmanların mesleki yaşantılarını oluşturmaktadır. Bu süreçte öğretmen ve okul psikolojik danışmanları eğitim öğretim ve destek süreçlerini çevrimiçi ortama uyarlayarak devam ettirmişlerdir. Bununla birlikte öğretmen ve psikolojik danışmanlar öğrenci ve velilere eğitim öğretim sürecinin dışında da destek vererek, iyi oluş düzeylerine katkı sağlamaktadırlar. Son ana tema ise COVID-19 sürecinden alınan tedbirlerle ilgili yaşanan problemler ve çözüm önerilerine yöneliktir. Katılımcılar bu süreçte özellikle öğrencilerin eğitime erişimlerine yönelik problemleri vurgulamıştır. Araştırma sonuçları kapsamında COVID-19 sürecinde öğretmenler tarafından sunulan eğitim öğretim faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
doi:10.19128/turje.855185 fatcat:idxhs6mskffgtoc5s5zx3dpy6a