ISSUES OF HISTORICAL-THEORETICAL RESEARCH OF "CHAHARGAH" MUGHAM IN AZERBAIJANI MUSIC ART

Aynura ABUSHOVA
2020 Humanities science current issues  
The article is dedicated to the study of the historical development and theoretical foundations of "Chahargah" mugham, which has a special place in Azerbaijani music. Azerbaijani mugam art, which is important in the general system of Eastern culture, developed as a creative product of professional performers, passed down from generation to generation and took a special place in the musical treasury. Thanks to the outstanding masters of Azerbaijan, the art of mugham has conquered the world and
more » ... red the world and today has created a musical heritage rich in its colorful interpretations. The historical and theoretical study of mughams are important issues in mugham studies. In the heritage of mugam, each mugam has its own place and importance, history of development, way of improvement. The study of all this allows us to shed light on the evolution of the art of mugham and actualizes research in this area. The involvement of each of the mugham instruments in the study allows for a deeper understanding of historical and theoretical issues, from this point of view, the study of the performance options of a mugham is especially noteworthy and necessary. A comparative study of the performance options of the mugham instrument, along with the study of its historical development, also reveals the evolutionary process manifested in the language of music, all of which determines the relevance of the study. All these issues are considered in the article on the example of "Chahargah" mugham. The author illuminates the historical development of "Chahargah" mugham through the study of mugham compositions reflected in historical research, medieval sources, mugham tables and curricula, as well as explores the performance variants of "Chahargah" mugham in recordings and notes and reveals their peculiarities. At the same time, the structural features of "Chahargah" mugham, the basis of the moment, the forms of melodic development were studied, the general and different features of the variants of mugam were systematized. Айнура АБУШОВА, orcid.org/0000-0002-5132-625X старший викладач, докторант кафедри історії та теорії музики Азербайджанської національної консерваторії (Баку, Азербайджан) rus_rahimli@yahoo.com ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МУГАМИ «ЧАХАРГАХ» У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ АЗЕРБАЙДЖАНУ Стаття присвячена дослідженню історичного розвитку та теоретичних основ мугаму «Чахаргах», який займає особливе місце в азербайджанській музиці. Азербайджанське мугамове мистецтво, важливе для східної культури загалом, розвивалося як творчий продукт професійних виконавців, передавалося з покоління в покоління і займало особливе місце в музичній скарбниці. Завдяки видатним майстрам Азербайджану мистецтво мугаму підкорило світ і сьогодні створило музичну спадщину, багату своїми барвистими інтерпретаціями. Історичне та теоретичне вивчення мугамів є важливими питаннями. У загальній спадщині мугама кожен мугам має своє місце і значення, історію розвитку, шлях удосконалення. Аналіз перерахованих аспектів дозволяє пролити світло на еволюцію цього мистецтва й актуалізує дослідження у вказаній галузі. Особливо актуальним є вивчення варіантів продуктивності мугаму. Порівняльний аналіз варіантів виконання інструменту «Мугам» разом із вивченням його історичного розвитку виявляє еволюційний процес. Усі ці питання розглядаються у статті на прикладі мугаму «Чахаргах». Автор висвітлює історичний розвиток мугаму «Чахаргах» через вивчення композицій, відображених в історичних дослідженнях, середньовічних джерелах, таблицях мугаму та навчальних планах, а також досліджує варіанти виконання мугаму «Чахарга» у записах і нотах, розкриває їхні особливості. Одночасно вивчалися структурні особливості мугаму «Чахарга», основа моменту, форми мелодичного розвитку, систематизовані особливості варіантів мугаму. Ключові слова: Азербайджан, мугам, історія розвитку, теоретичні основи, варіанти виконання.
doi:10.24919/2308-4863.1/30.212189 fatcat:gvc65ddkpzgi5gluya5n3f6phe