Maria Groenwald

Uniwersytet Gdański
FORUM OŚWIATOWE   unpublished
Nauczycielom, do stawania się refleksyjnymi praktykami nieustannie dosko-nalącymi własny warsztat zawodowy, potrzebne są informacje. Przede wszystkim informacje o uczniach-jak się zmieniają, jak rozwijają umiejętności i wiedzę, jak są przygotowani do życia w zmieniającym się świecie, jakie są ich wobec niego postawy, jakie postawy wobec uczenia się itd. Równie istotne są dla nich informacje o szeroko pojętym środowisku szkoły, nie tylko jako miejscu kształ-cenia i wychowania, ale i też jako ich
more » ... ale i też jako ich miejscu pracy. Miejscu, w którym "po-wszednie" problemy przebywających w szkole osób współwystępują, a często zderzają, z problemami "wielkiego świata" polityki, ekonomii, kultury. Zatem-miejscu poznawczo niezwykle interesującym i w związku z tym penetrowa-nym badawczo m.in. na drodze diagnozowania, dostarczającego odpowiedzi na pytania o szkołę, o edukację i jej uczestników oraz podpowiedzi odnośnie do podejmowanych działań-nie tylko nauczycielom czy uczniom, ale też i decy-dentom oświatowym. Jest więc diagnoza elementem w szkolnej codzienności stale obecnym, prze-jawiając się dwojako: po pierwsze-jako prowadzone "w niej" poznawanie doko-nywane "z wnętrza" szkoły przez nauczycieli przede wszystkim na własny uży-tek (wpisując się w paradygmat interpretatywny). Po drugie-jako dokonywane "z zewnątrz" podczas egzaminów (coroczne sprawozdania OKE i CKE), badań PISA (raporty 2003, 2006), PIRLS (Konarzewski, 2007; Dąbrowski, 2008), TA-LIS (Piwowarski, Krawczyk, 2009) i in.; w tym przypadku jest to poznawanie dokonywane "wobec" szkoły, pretendujące do poznania obiektywistycznego
fatcat:w345v6s4r5ck5ec2lk4sr4gtxa