VỀ MỘT VẤN ĐỀ THUẬT TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TẬP RÚT GỌN TRONG BẢNG QUYẾT ĐỊNH NHẤT QUÁN

Vũ Đức Thi
2018 KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   unpublished
doi:10.15625/vap.2018.00075 fatcat:mmgc6ummkjgsvhjs6x7sg34hqe