ANDRAGOGO ORGANIZATORIAUS VAIDMUO TOBULINANT PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJĄ

Nomeda Skliuderienė, Gitana Tolutienė
2019 Tiltai  
Anotacija Siekiant išanalizuoti ir pagrįsti andragogo organizatoriaus vaidmenį tobulinant pedagogų kvalifikaciją, atskleidžiama pedagogų nuolatinio tobulinimosi ir andragogo organizatoriaus profesionalumo svarba, išryškinamos teigiamos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir andragogo organizatoriaus veiklos sąsajų pusės bei problemos. Pirmoje straipsnio dalyje aptariama pedagogų kvalifikacijos tobulinimo samprata, ją pagrindžiant profesionalumo, profesionalizacijos aspektais, atskleidžiamas
more » ... gogo organizatoriaus veiklos įvairialypiškumas, daugiafunkcionalumas tobulinant pedagogų kvalifikaciją. Antroje dalyje analizuojami švietimo dokumentai, reglamentuojantys pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir andragogų profesinę veiklą, apžvelgiama pedagogų kvalifikacijos tobulinimo būklė, atlikti tyrimai ir andragogo profesinės veiklos pripažinimas Lietuvoje. Šio straipsnio teorinį naujumą ir reikšmingumą atskleidžia pagrįsta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo samprata, atskleistas andragogo veiklos įvairialypiškumas ir daugiafunkcionalumas, įrodyta andragogo organizatoriaus profesionalumo reikšmė, siekiant užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybę. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: andragogas organizatorius, profesionalumas, profesionalizacija, pedagogas, kvalifikacija, tobulinimas. Abstract The importance of constant improvement of teachers and andragogue organiser's professionalism is revealed, advantages and issues of the link between teachers' qualification development and andragogue organiser's activity is highlighted to analyse and justify the andragogue organiser's role in the sphere of teachers' qualification development. The first part of the article discusses the conception of teachers' qualification development based on the aspects of professionalism, reveals diversity of andragogue organiser's activities and multi-functionality in the sphere of teachers' qualification development. The second part of the article analyses educational documents that regulate teachers' development activity and andragogues' professional activity, reviews the state of teachers' qualification development, carried out research and recognition of andragogue's professional activity in Lithuania. Justified conception of teachers' qualification development, revealed diversity and multi-functionality of andragogue's activities and proven importance of andragogue organiser's professionalism to ensure the quality of teachers' qualification reveals theoretical novelty and significance of this article.
doi:10.15181/tbb.v79i3.1891 fatcat:qapyxgizi5fzvnt2hdlv6fs6qi