Intelligent technology for construction of tutoring integrated expert systems: new aspects

Galina V. Rybina
2017 Otkrytoe Obrazovanie (Moskva)  
doi:10.21686/1818-4243-2017-4-43-57 fatcat:6yfjkv3rubdynlhu4zevyr5lke