‫ﻣﻬﻨﺪﺳ‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ‬ ‫ﯽ‬ ‫ﺟﻠﺪ‬ ،‫ﺗﺒﺮﯾﺰ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﺑﺮق‬ ۴۶ ‫ﺷﻤﺎره‬ ، ۳ ‫ﭘﺎﺋﯿﺰ‬ ، ۹۵ ‫ﭘﯿﺎﭘﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره‬ ۷۷ Control of tension leg platforms with multiple time-varying delays in offshore floating wind turbines based on LMI method

S Kiamini, Msc Student, A Jalilvand, S Mobayen
Tabriz Journal of Electrical Engineering   unpublished
In this paper, analysis and control of tension leg platforms (TLP) has been discussed, which is one of the most common offshore floating wind turbine systems. The most important subject about installation of these turbines is how to control and float them on the water. In order to design the controller for the system, first, a non-linear function will be defined as a Lyapunov candidate, then we will prove that TLP systems with multiple time-varying delays, in the presence of foreign force is
more » ... foreign force is stable and by linear matrix inequalities (LMI) tool, the controller will be designed. Finally, by simulation in Matlab-Simulink, we show that all of the state variables of the system are asymptotically stable and regulatory converge to zero.
fatcat:6r5msofd4vflncqecjt3tc3seq