Use of nonsteroidal antiinflamatory drugs for chemoprevention of colon cancer

Milic Aleksandra, Damnjanovic Ivana
2013 Racionalna Terapija  
САЖЕТАК Колоректални карцином је по учесталости на трећем месту међу малигним туморима особа оба пола у високо развијеним земљама. То је предоминантно болест старијих људи, и јавља се углавном после 60. године живота. Иако је етиологија карцинома колона непозната, претпоставља се да настаје као последица комплексне и недовољно разјашњене интеракције генетских фактора и чинилаца спољашње средине. Основни елемент у етиологији колоректалног карцинома је процес генетских промена у епителним
more » ... у епителним ћелијама мукозе колона. Сматра се да специфични епидемиолошки фактори као што су стрес, хипоксија, редукован унос глукозе и других нутрицијената, фамилијарна предиспозиција за мутагене ефекте, месо у исхрани, жучне киселине, смањен унос минерала и витамина као и промена пХ фецеса доводе до започињања процеса канцерогенезе у мукози дебелог црева . Хемопревенција карцинома се дефинише као употреба хемијског агенса са циљем да блокира, спречи или одложи развој или напредак карцинома. Сматра се да је хемо-превенција једна од главних компоненти контроле карцинома, а многобројна истраживања указују на потенцијалну улогу нестероидних антиинфламаторних лекова у хемопревенцији карцинома колона. Кључне речи: колоректални карцином, хемопревенција, нестероидни антиинфламаторни лекови ABSTRACT Colorectal cancer is in the third most frequent cancer among malignant tumors of both sexes in developed countries. It is predominantly a disease of older persons and occurs mostly after the age of 60. Although the etiology of colon cancer is unknown, it is assumed to arise as a result of unclear and complex interactions between genetic and environmental factors. The main element in the etiology of colorectal cancer is the process of genetic changes in epithelial cells of colon mucosa. It is believed that specific epidemiological factors such as stress, hypoxia, reduced intake of glucose and other nutrients, a hereditary predisposition to mutagenic effects, the meat in the diet, bile acids,
doi:10.5937/racter5-2352 fatcat:eahnoptdk5drjm5qtiopd3klfa