Development of the National Festival Movement: Historiographical Aspect

D. I. Maneliuk
2019 Culture of Ukraine  
УДК 7.079:930](477)(045) Д. і. манелюк, викладач, кафедра хореографії, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне https://orcid.org/0000-0002-0833-9821 maneluk_d@i.ua РОЗВИтОК ВітЧИЗНЯНОГО ФЕстИВаЛЬНОГО РУхУ: істОРіОГРаФіЧНИЙ асПЕКт Узагальнено результати сучасних наукових розвідок вітчизняних дослідників, предметом розгляду яких є різновекторні складові вітчизняного фестивального руху. Проаналізовано мистецтвознавчі й культурологічні наукові статті та дисертаційні дослідження, у
more » ... ких розглянуто окремі аспекти фестивальних практик. Історіографічний огляд виконано за регіональним і тематичним (який описує історичні процеси, організаційні особливості, філософський аспект, складову сучасної культурної комунікації та ін.) принципами. Ключові слова: фестиваль, фестивальний рух, фестивальна практика, історіографія. Д. И. манелюк, старший преподаватель, кафедра хореографии, Ровенский государственный гуманитарный университет, г. Ровно РаЗВИтИЕ ОтЕЧЕстВЕННОГО ФЕстИВаЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ: ИстОРИОГРаФИЧЕсКИЙ асПЕКт Обобщены результаты современных научных трудов отечественных исследователей, предметом рассмотрения которых являются разновекторные составляющие отечественного фестивального движения. Проанализированы искусствоведческие и культурологические научные статьи и диссертационные исследования, в которых рассматриваются отдельные аспекты фестивальных практик. Историографический обзор выполнен по региональным и тематическим (описывающим исторические процессы, организационные особенности, философский аспект, составляющую современной культурной коммуникации и др.) принципам. Ключевые слова: фестиваль, фестивальное движение, фестивальная практика, историография. D. I. Maneliuk, senior lecturer of the Department of Choreography, Rivne State Humanitarian university, Rivne DEVELOPMENT OF THE NATIONAL FESTIVAL MOVEMENT: HISTORIOGRAPHICAL ASPECT The aim of the paper is to carry out a historiographical review of the national scholarly studies, the subject of research of which is festival movement. Research methodology. In the process of carrying out the research theoretical, historical and bibliographic and analytical methods were used.
doi:10.31516/2410-5325.063.22 fatcat:6tpovf6fjvgnbecx5gmvfalh5q