Rola procesu transformacji systemowej w tworzeniu zielonego ładu gospodarczego

Paulina Szyja
2015 Studia i Prace WNEiZ  
studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, t. 1 paulina szyja * Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rola Procesu transFormacJi systemoweJ w tworzeniu zielonego ładu gospodarczego streszczenie W artykule podjęto zagadnienie przeprowadzenia kompleksowych zmian systemowych związanych ze stworzeniem Zielonego Nowego Ładu. Rozważania dotyczą zarówno zagadnień terminologicznych, jak i aspektów praktycznych. Celem było ustalenie, czy realizowana zielona transformacja gospodarki
more » ... aga całościowych zmian dotychczasowego ładu gospodarczego. Słowa kluczowe: transformacja, Zielony Nowy Ład, zielona gospodarka, zmiany systemowe wprowadzenie Realizowane na skutek kryzysu gospodarki realnej w latach 2008-2010 działania związane ze zmniejszeniem jego następstw mają charakter naprawczy i rozwojowy. Szczególnie w tym ostatnim względzie są związane z nadaniem zielonego wymiaru przekształceniom strukturalnym w gospodarce. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji tworzenia Zielonego Nowego Ładu w gospodarce poprzez kompleksowe zmiany systemowe. Podjęte rozważania dotyczą zarówno zagadnień terminologicznych, jak i wskazują na przykłady praktycznych działań. W artykule * Adres Problemy wsPółczesnej ekonomii starano się obronić następującą hipotezę badawczą mówiącą: realizowana zielona transformacja gospodarki wymaga całościowych zmian dotychczasowego ładu gospodarczego. zielony ład gospodarczy Słowo ład oznacza harmonijny układ, porządek. Zagadnienie to można rozpatrywać w trzech ujęciach. W aspekcie czynnościowym jest procesem związanym z organizowaniem wielu składowych elementów w taki sposób, aby uzyskać spójną całość. Z kolei w podejściu rzeczowym stanowi zbiór dopasowanych części składowych. Natomiast wymiar atrybutowy dotyczy spójnego uporządkowania i powiązania poszczególnych elementów tworzących całość. Tworzeniu ładu powinno towarzyszyć przyjęcie określonych założeń oraz celów pomocnych przy doborze właściwych narzędzi i sposobów działania. Ład ekonomiczny to sytuacja, w której instytucje ekonomiczne zapewniają porządek służący trwałemu rozwojowi społeczeństwa i gospodarki, nie dopuszczają do eskalacji zagrożeń endogenicznych i są w stanie uruchamiać mechanizmy obronne w sytuacji wystąpienia zagrożeń egzogenicznych 1 . Przy czym należy podkreślić, że jest on "nad-ładem" względem ładu gospodarczego, który z kolei obejmuje procesy wytwarzania i świadczenia usług w określonych ramach strukturalnych, będących rezultatem działania wielu czynników: historycznych, polityczno-prawnych, instytucjonalnych, społecznych, kulturowych, geograficzno-środowiskowych. Celem ładu ekonomicznego jest zapewnienie odpowiedniego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Samo pojęcie "rozwój" jest związane ze zmianą polegającą na przejściu od jednego stanu do drugiego, określanego mianem "doskonalszy". Przy czym ta kwestia może budzić pewne wątpliwości z uwagi na wartościowanie. Stąd też istotne jest programowanie 2 . W rezultacie kryzysu gospodarki realnej w latach 2008-2010 pojawiły się opinie o mankamentach ładu ekonomicznego, ukształtowanego w oparciu o paradygmat neoliberalny, w zakresie samonaprawy, odporności na wyzwania przyszłości,
doi:10.18276/sip.2015.40/1-05 fatcat:wisuxksxjngddihgce2t3ogkze