The vegetation of the Kroonstad area, Orange Free State I: vlei and bottomland communities

M.S. Kooij, J.C. Scheepers, G.J. Bredenkamp, G.K. Theron
1991 South African Journal of Botany  
Vegetation data from the Kroonstad area were analysed. The entire data set (235 releves) was subdivided into two tabulation subsets by TWINSPAN classification, followed by Braun-Blanquet procedures. One subset, representing the vlei and bottomland vegetation, was classified further by Braun-Blanquet procedures. Eight communities, grouped into four major communities, were identified and described. The results can be integrated with existing phytosociological classifications of the north-western
more » ... range Free State. 'n Ontleding van plantegroeidata vanaf die Kroonstad omgewing word aangebied. Die totale datastel (235 releves) is in twee subdatastelle verdeel, met behulp van 'n TWINSPAN klassifikasie, gevolg deur die Braun-Blanquet prosedure. Een subdatastel wat die plantegroei van die vleie en laaglande verteenwoordig, is verder deur middel van die Braun-Blanquet prosedure geklassifiseer. Agt plantgemeenskappe, wat vier hoofgemeenskappe verteenwoordig, is onderskei en bespreek. Die resultate kan ge'integreer word met bestaande fitososiologiese klassifikasies van die noord-westelike Oranje-Vrystaat.
doi:10.1016/s0254-6299(16)30941-3 fatcat:pir4ew6gfzeibg36bthgw7kqma