Embeddable Structure for Reducing Mutual Coupling in Massive MIMO Antennas

Yue Qin, Ronglin Li, Yuehui Cui
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3033717 fatcat:xea3zjbfxjdb3nnik5xc7yw3nu