Cell-cell contact-induced gene editing/activation in mammalian cells using a synNotch-CRISPR/Cas9 system

Hongxin Huang, Xin Zhang, Jie Lv, Hongcheng Yang, Xinlong Wang, Shufeng Ma, Ruoyang Shao, Xin Peng, Ying Lin, Zhili Rong
2020 Protein & Cell  
doi:10.1007/s13238-020-00690-1 pmid:32002793 fatcat:dxf6xp5pcnbqlgbsptol2mpfgy