The Effects of N-Acetylcysteine on MMP-2 and MMP-9 Immune Activities in Testicular Tissue of Streptezotocin Induced Diabetic Rats

alper yalcın
2019 Sakarya Medical Journal  
Objective This study was performed to investigate the effects of N-Acetylcysteine (NAC) on matrix metalloproteinases (Mmp-2 and Mmp-9) immunoreactivity in testicular tissue of diabetic rats. ( Sakarya Med J 2019, 9(1):59-67 ) Materials and Methods 28 male rats were allocated into four groups n (7); No treatment was applied to control group. Animals in the NAC alone group was treated with i.p.100 mg/kg NAC daily. Diabetes was induced upon injection of a single dose streptozocin 50 mg/kg
more » ... n 50 mg/kg intraperitoneally on diabetes group (DM). Following diabetes development, Diabetic + NAC groups were treated with i.p.100 mg/kg NAC daily. Oxidative damage was evaluated with Total Antioxidant Status (TAS) and Total Oxidant Status (TOS) activities while the testicular damage was determined by histopathological evaluation and immunohistochemical assessment of MMP-2 and MMP-9 at the testicular tissues. Results TAS levels were found to be increased in diabetic NAC-treated group animals whereas TOS, MMP-2 and MMP-9 levels were decreased in the same group. For the histological findings, there were no testicular changes in the NAC alone and control group whereas the alterations such as marked degeneration, vacuole formation and basement membrane thickening of tubules seminiferus contortus were observed in the testicular tissues of the DM group. But, in the treatment group, DM+NAC, these alterations were found to be comparatively decreased. Conclusion Our findings suggest that administration of NAC minimize testicular damage in diabetic rats and might be a potential candidate to reduce/eliminate the negative effects of diabetes on the testicular tissue. Öz Amaç Bu çalışma N-Asetilsistein'nin (NAS), diyabetik ratların testis dokusunda metalloproteinazların (Mmp2-Mmp9) immun reaktivitesi üzerine olan etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. ( Sakarya Tıp Dergisi 2019, 9(1):59-67 ). Gereç ve Yöntemler 28 adet erkek rat 4 gruba ayrıldı (n:7). Kontrol grubu hayvanlarına herhangi bir uygulama yapılmadı. NAS grubundaki hayvanlara 30 günlük deney süresince her gün i.p. 100 mg/kg NAS verildi. Diyabet grubundaki (DM) hayvanlarda diyabeti oluşturmak için intaperitonel (i.p.) tek doz 50 mg/kg streptozotosin uygulandı. Diyabet oluşumundan sonra DM + NAS grubuna 27 gün sure ile her gün i.p. 100 mg/kg NAS verildi. Oksidatif hasar, toplam antioksidan ve toplam oksidan aktivitelerinin ölçümü ile; testis hasarı ise testis dokusunun histopatolojisi ve Mmp2-M-mp9 immun reaksiyonlarının immunhistokimyasal değerlendirmesi ile yapıldı. Bulgular Diyabetik ratlardaki düşük olan TAS seviyesinin, NAS uygulanan diyabetik ratlarda artmış olduğu saptandı. Diyabetik ratlarda artmış olan TOS, Mmp2 ve Mmp9'un NAS uygulaması ile azaldığı gözlendi. NAS uygulanan grupta testis dokusunun olağan histolojik yapısına sahip olduğu gözlendi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, DM grubunda göze çarpar bir şekilde dejenerasyon, vakuol oluşumu ve seminifer tübüllerin bazal membranında kalınlaşma gözlendi. DM ile karşılaştırıldığında, DM + NAS grubunda dokudaki hasarın belirgin şekilde azaldığı gözlendi. Sonuç Bulgularımız NAS uygulamasının diyabetik ratlarda testis hasarını azalttığını ve diyabetin testis dokusu üzerindeki negatif etkilerini azaltma/elimine etmekte kullanılabileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler NAS, MMP2, MMP9, Testis, Diyabet
doi:10.31832/smj.492802 fatcat:mptowpnkjnbqnllvnrbv4a2nya