SOCIAL DATABASES AS AN OBJECT OF LEGAL PROTECTION

I.M. Malinovska
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
І.М., к.ю.н., асистент кафедри цивільного права № 1 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Статтю присвячено визначенню соціальної бази даних як об'єкта правової охорони. Актуальність досліджуваної теми зумовлена відсутністю єдиного підходу до визначення поняття, різновидів, правового режиму цих баз даних в юриспруденції. На підставі проведеного дослідження соціальні мережі запропоновано розуміти як систему встановлення зв'язків між суб'єктами, що відбувається за допомогою
more » ... -сайту, веб-сторінки, шляхом розміщення будь-якої інформації про особу (дані, твори), яка структурно розташована в межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту з доступом, здійсненим за допомогою мережі Інтернет. Виокремлені такі особливості даного об'єкту, як: охоплення невизначеного кола суб'єктів, підтримка зв'язку між ними, можливість розміщення будь-якої інформації, наявність відкритого доступу, добровільність розміщення персональних даних особи. Запропоновано визначення соціальної бази даних як сукупності будь-якої інформації про особу (персональних даних, її творчих здобутків, даних про діяльність, відомостей про майно), яка розташована та упорядкована в єдину систему та може бути доступною в межах облікового запису власника веб-сайту, через мережу Інтернет або шляхом здійснення іншого доступу до неї. При цьому під соціальною базою даних у широкому розумінні можна вважати будь-яку базу даних, що містить інформацію про особу, соціальне життя, твори та ін. У вузькому розумінні це розташування інформації про особу на відповідному веб-сайті, з програмою відкритого доступу до цих даних. Здійснено класифікацію баз даних на спеціалізовані бази даних та загальні бази даних. Спеціалізовані соціальні бази даних -це бази даних, в яких розміщена інформація про особу, її статус, стан майна, що є дійсною та правдивою, та до якої є спеціальний доступ, що потребує отримання відповідного дозволу. Загальні соціальні бази даних -це бази даних, в яких особа самостійно розміщує інформацію про свій статус, приватне життя, майно, діяльність, що не потребує підтвердження статусу дійсності, та яка є доступною для невизначеного кола осіб. Ключові слова: база даних, соціальні мережі, Інтернет, персональні дані, інформація, правовий режим. The article is devoted to the definition of a social database as an object of legal protection. In jurisprudence there is no unified approach to the concept, types, legal regime of these databases. Based on the study, it is proposed to understand social networks as a system of establishing links between entities, which occurs through websites, web pages, through the placement of any information about the person (data, works), which are structurally located within the web address. site and (or) the account of the owner of this website, with access via the Internet. They are characterized by the coverage of an indefinite range of subjects, maintaining communication between them, the ability to post any information, the availability of open access, voluntary placement of personal data. In this case, the social database should be considered as a set of any information about a person (personal data, his creative achievements, activity data, property information), which are located and organized into a single system, can be accessed within the account of the web owner site, through the Internet or other access. Social databases, in a broad sense, is any database that contains information about a person, social life, works, etc. In a narrow sense, this is the placement of personal information on an appropriate website, with an open data access program. Social databases can be divided into specialized databases and shared databases. Specialized social databases are databases that contain information about a person, his status, the state of property, which corresponds to reality, and to which there is a special access that requires appropriate access. General social databases are databases in which a person independently places information about his status, private life, property, activities, which does not require confirmation of the status of reality, and to which an indefinite number of persons have access.
doi:10.32782/2524-0374/2020-8/26 fatcat:yrnjnri2nvcz7ofwmsvjrfke4u