Opowieści ormiańskie z miasteczka Kuty w tłumaczeniu na język polski wraz z komentarzami

Andrzej Pisowicz
2016 Krakowskie Pismo Kresowe  
Do połowy XVII w. w środowisku Ormian polskich dominował nieormiański język turkijski zwany obecnie kipczackim. Bogatym źródłem informacji o nim jest monogra a Krzysztofa Stopki pt. Języki oswajane pismem 1 . Zapewne przytra ali się na dawnych polskich terenach także Ormianie mówiący dialektami indoeuropejskiego języka ormiańskiego 2 , ale dopiero w ciągu XVIII w. ukształtował się względnie jednolity dialekt Ormian polskich, bazujący na zachodnioormiańskim dialekcie Ormian mołdawskich, którego
more » ... środkiem była Suczawa. W tradycji ormiańskiej dialektologii nosił on niezbyt ścisłą nazwę dialektu ardialskiego 3 , pochodzącą od rumuńskiej nazwy geogra cznej Ardeal, zapożyczonej z węgierskiego terminu Erdély oznaczającego Siedmiogród 4 . W nazwie ormiańskiej (Ardiali barbar) widoczne jest przeniesienie terminu oznaczającego środkową Rumunię na Mołdawię (północny wschód obszaru rumuńskiego). Prawdopodobnie gwary Ormian rumuńskich niewiele się między sobą różniły i stąd wynika równoległe występowanie odmiennych terminów. 1 K. Stopk a, Języki oswajane pismem. Alogra a kipczacko-ormiańska i polsko-ormiańska w kulturze dawnej Polski, Kraków 2013. 2 A. Pis ow ic z, Gramatyka ormiańska. Grabar -aszcharabar, wyd. 2, Kraków 2014, s. 29-31. H. Ač ar yan, K c nnowt c yown Artiali barbari, Erevan 1953. 4 Obszar Siedmiogrodu (kalka niemieckiej nazwy: Siebenbürgen) znany jest także pod nazwą Transylwania (por. łaciński przedrostek trans-"za-" plus rzeczownik silva "las"), czyli dosłownie: *Za-lesie. Również węgierski termin Erdély pochodzi od rzeczownika erdő, który znaczy "las".
doi:10.12797/kpk.08.2016.08.05 fatcat:dub7rfsngnbcbouupah3qpo6uy