The Evaluation of Ghrelin Expression In Oral Leukoplakia And Oral Squamous Cell Carcinoma: An Immunohistochemical Study

Gül Fikirli, İlker Özeç, Reyhan Eğilmez, Fahrettin Göze
2017 Journal of Ege University School of Dentistry  
Biobelirteçler normal dokuda, prekanseröz lezyonlarda ve kanserli dokuda farklı miktarlarda bulunabilen proteinler veya genlerdir, biobelirteçlerin değerlendirilmesi daha etkin bir şekilde malign transformasyon öngörüsü yapılmasını sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı normal oral epitel, oral lökoplaki ve oral skuamoz hücreli karsinomada (OSHK) ghrelin seviyelerinin araştırılarak karşılaştırılmasıdır. YÖNTEM: Patoloji bölümü arşivinden elde edilen toplam 55 adet daha önce tanısı konulmuş normal
more » ... l mukoza (n = 15), oral lökoplaki (n = 18) ve OSHK (n = 22) bloklarından deparafinize edilerek elde edilen preparatlar özel antikorlar kullanılarak immünhistokimyasal olarak boyanmış ve ghrelin seviyeleri değerlendirilmiştir. İmmünhistokimyasal boyamada ghrelin mevcudiyeti mikroskop altında 100 hücre değerlendirilerek sayısallaştırılmıştır. Ghrelin pozitif hücrelerde kahverengi sitoplazmik boyama görülmüştür. BULGULAR: Normal oral mukozada hücrelerinin % 64'ünde, oral lökoplaki hücrelerinin % 66'sında ghrelin pozitif boyama görülürken, OSHK'da bu boyama yalnızca hücrelerin % 8'inde olmuştur. Diğer gruplar ile karşılaştırıldığı zaman OSHK grubunda ghrelin pozitif boyalı hücre miktarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde az olduğu görülmüştür (P < 0.05). SONUÇ: Normal oral mukoza ve oral lökoplaki ile karşılaştırıldığı zaman OSHK grubunda ghrelin seviyesinin daha az olduğu tespit edilmiştir. Oral lökoplaki ve normal oral mukoza gruplarının ghrelinin seviyelerinin benzer olduğu belirlenmiştir. Oral karsinogenezis ile birlikte oluşan ghrelin seviyesinde ki değişikliklerin artmış malign potansiyelin belirlenmesinde bir biobelirteç olabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Ghrelin, oral lökoplaki, oral skuamoz hücreli karsinoma ABSTRACT INTRODUCTION: Biomarkers are proteins or genes that can be differentially expressed in cancer, premalign, and normal tissue and the use of biomarkers may help to improve prediction of cancer transformation. The aim of this study was to investigate whether ghrelin is differently expressed in normal oral epithelium, oral leukoplakia, and oral squamous cell carcinoma (OSCC). METHODS: Preparations of deparaffinized blocks obtained from the pathology archives of 55 previously diagnosed cases of normal oral mucosa (n = 15), oral leukoplakia (n = 18), and OSCC (n = 22) were stained immunohistochemically with specific antibodies to evaluate ghrelin expression. The ghrelin expression on immunohistochemical staining was quantified visually by counting 100 cells under a microscopic. Ghrelin-positive cells showed brown cytoplasmic staining. RESULTS: Ghrelin was expressed in 64% of normal oral mucosa, 66% of oral leukoplakia, but in only 8% of OSCC. Compared with the other two groups, the mean ghrelin expression decreased significantly (P < 0.05) in the OSCC group. CONCLUSION: Ghrelin expression is decreased in OSCC compared with normal oral mucosa and oral leukoplakia. The ghrelin levels were similar in oral leukoplakia and normal oral mucosa. Ghrelin expression changes with oral carcinogenesis may be a biomarker for determining increased malignant potential.
doi:10.5505/eudfd.2017.53315 fatcat:sna5j4o6g5cs5mcbvizqsgxyse