Roszczenie państwa dotyczące prawa własności dobra kultury jako suwerenny akt władzy a problem jurysdykcji krajowej

Agnieszka Plata
2021 Gdańskie Studia Prawnicze  
Glosa dotyczy problemu jurysdykcji krajowej sądów amerykańskich w sprawach dotyczących własności dóbr kultury, wszczętych z powództwa jednostki na skutek interwencji państwa obcego w rozporządzanie rzeczą. Przedmiotem rozważań jest również prawny charakter działań państwa w zakresie dochodzenia uprawnień wynikających z prawa własności dobra kultury. Komentowane orzeczenie stwierdza brak jurysdykcji sądów amerykańskich co do roszczeń wynikających z interwencji państwa obcego w zakresie
more » ... ia jego suwerennych uprawnień związanych z prawem własności dóbr kultury danego państwa zgodnie z właściwym prawem krajowym. Wnioski glosy są aprobujące co do argumentacji przytoczonej w treści orzeczenia i wskazują, że stanowi ono istotny precedens w sprawach dotyczących restytucji dóbr kultury zidentyfikowanych na amerykańskim rynku sztuki.
doi:10.26881/gsp.2021.2.22 fatcat:mtnr6elnlrc3zioezvra3lt5nu