TEKNOLOJİ TRANSFERİ YÖNTEMLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞİMİ

Emrah Şahin, End Mühendisi, Teknogirişim
unpublished
ÖZET Günümüzde, küreselleşen dünyada hem firmalar, hem de ülkeler için rekabet gücünü arttıran en önemli faktör teknolojidir. Çoğu zaman bu unsur firmaların stratejilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda teknolojinin transferi ise teknolojik yeniliğe ulaşmada en etkin yöntemlerden biri haline gelmiştir. Teknoloji transferi kısaca, karşılıklı ilgi konusu olan teknolojilerin ithalatı veya bir noktadan başka bir noktaya aktarılması olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada teknoloji transferi
more » ... e teknoloji transferinde kullanılan yöntemler ile, ülkemizde teknoloji transfer sürecinin tarihsel gelişimi ele alınmış, bu kapsamda teknoloji transferi yöntemlerinden olan yabancı sermaye yatırımları ve üniversite-sanayi işbirliğinin bugünkü durumundan bahsedilmiştir. Anahtar kelimeler: teknoloji transferi, yabancı sermaye yatırımları, üniversite-sanayi işbirliği TECHNOLOGY TRANSFER IN THE CONTEXT OF METHODS OF FOREIGN INVESTMENTS IN TURKEY WITH UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION DEVELOPMENT ABSTRACT Nowadays, companies and countries in a globalizing world and the increase in the power of technology is the most important factor for competition. In most cases, this element of the firms strategies is an important place. In recent years, transfer of technology to achieve technological innovation has become one of the most effective methods. Technology transfer in short, which is the subject of mutual interest or import of technologies can be defined as transferring from one point to another point.
fatcat:mj42l4xyqbg3hlyomsjih7m6ke