Morphological and Mineral Features of nZVI Induced Precipitation on Quartz Particles

Fuming Liu, Wan-Huan Zhou, Shuping Yi, Xueyu Geng
2019 Environmental Geotechnics  
doi:10.1680/jenge.18.00081 fatcat:23enxsl5irgqpdn7hjwycavycu