Obraz sportu i wychowania fizycznego w czechosłowackich filmach dokumentalnych (1945–1959)
Representation of sports and physical education in Czechoslovak documentary film (1945–1959)

Pavlína Míčová
2019 Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna  
Jak cytować [how to cite]: Míčová P., Representation of sports and physical education in Czechoslovak documentary film (1945Czechoslovak documentary film ( -1959 , "Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe" 2019, t. 2, nr 3, s. 59-70. Obraz sportu i wychowania fizycznego w czechosłowackich filmach dokumentalnych (1945-1959) Streszczenie We wczesnych czasach filmu (prekinematografia), w trakcie technologicznego rozwoju kineskopu (1865), ruchomych zdjęć, a później fotografii
more » ... owej (1873) pojawiły się pierwsze próby zarejestrowania ruchu (biomechaniki). Fotografię z użyciem lampy błyskowej późniejszego okresu (protofilm) zastąpiono syntezą ruchu (1878), gdy tło społeczno-kulturowe pojawiło się również na ruchomych klatkach zdjęciowych, skupiając się głównie na wybranych tematach obrazujących cielesność sportu i fizyczności w relacji do ówczesnej atmosfery społecznej. Przedstawiony tekst selektywnie opisuje rozwój ciała i obrazowania ciała w ograniczonym okresie, na który wpływ mają mechanizmy polityczno-ideologiczne. Aczkolwiek funkcjonuje również jako czynnik, który może wpływać na społeczeństwo i powodować zmiany, filmu dokumentalnego nie można jednoznacznie kojarzyć z propagandą. Sport nie został przedstawiony wyłącznie z perspektywy ówczesnej ideologii, masowe ćwiczenia przede wszystkim pokazywały narodową wspólnotę i ideologię państwową. Abstract In the early stages of the film (pre-cinematography), during the technological development of the kinescope (1865), or the moving photos, and later the flash photography (1873), the first attempts to record motion (biomechanics) appeared. The flash photography of the later period (protofilm) was replaced by the synthesis of motion (1878) when the social-cultural background also appeared on the moving photos, mainly focusing on selected themes reflecting the sports body and physicality in relation to the contemporary social atmosphere. The presented text selectively describes the development of body and body imaging in a limited period influenced by political-ideological mechanisms. However, it also functions as a factor that can influence society and bring about change. The documentary film cannot be unambiguously described as propaganda. The sport was not depicted solely from the perspective of the ideology of that time. But above all, mass exercises demonstrated the national community and state ideology.
doi:10.16926/sit.2019.02.23 fatcat:fpbk6zi47fgahat5gokfej7gxq