Ciència, veritat i epistemologia antropològica. Una síntesi històrica de les crítiques a la universalitat de la ciència

Salvador Queralt i Redon
2007 Perifèria: Revista de Recerca i Formació en Antropologia  
revista de recerca i formació en antropologia 1 Ciència, veritat i epistemologia antropològica. Una síntesi històrica de les crítiques a la universalitat de la ciència Salvador Queralt i Redon -Màster en Antropologia -UAB 1 Resum Aquest treball pretén fer una síntesi de les aportacions epistemològiques fonamentals que al llarg del segle XX han criticat la vella concepció positivista del coneixement científic. Aquesta concepció no només perdura encara hui dia, sinó que és la concepció dominant
more » ... oncepció dominant internacionalment al món de les ciències socials. Sembla llavors indispensable traçar una crítica en profunditat d'aquesta qüestió. El present treball no pretén ésser aquesta crítica, necessàriament complexa, sinó que intenta aportar-ne les línies mestres de manera sintètica. Paraules clau: epistemologia, antropologia. Abstract This work aims to make a synthesis of the main epistemological contributions that have criticized, along the 20 th century, the old positivist conception of scientific knowledge. This conception is not only still alive nowadays, but is the dominant conception in the international world of social sciences. It seems then necessary to sketch a deep critic concerning this question. This works doesn't pretend to be this critic, which would be necessarily complex, but tries to give the main lines towards this direction in a synthetic way. Introducció Sense entrar de moment en discussions sobre quin és en el fons l'objecte d'estudi de l'Antropologia (discussions sovint poc productives i tan velles com la disciplina mateixa), i assumint simplement que el que estudiem són aquests sistemes simbòlico-materials complexos que anomenem "cultures", hi ha una qüestió que mai ha estat resolta i que determina profundament la possibilitat mateixa del coneixement antropològic. L'Antropologia és un producte de la ciència occidental moderna, que no troba equivalent en cap altra civilització: hi ha hagut una 1 Trametre correspondència a: salvador.queralt@campus.uab.cat Nota: el català utilitzat en la redacció d'aquest treball correspon a l'estàndard dialectal valencià.
doi:10.5565/rev/periferia.164 fatcat:gmtn7hsguff4tjafr45as5gsba