پیشرفتهای حاصله در مبارزه بر علیه آبله گوسفند و بز توسط واکسیناسیون

ا. رفیعی
1963 Archives of Razi Institute  
doi:10.22092/ari.1963.108529 doaj:1af54694947249a3a8ebb7429f6e42f8 fatcat:vetefmk4wbdvdctuybb337bayy