Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia

Ladislav Čapek, Michal Preusz
2019 Archaeologia historica  
Abstrakt: Hrnčířské pece patří mezi archeologické nálezy dokládající přímou výrobu keramiky. V Čechách dosud chybí přehledová práce shrnující všechny dosavadní archeologicky známé příklady středověkých a raně novověkých pecí a zasazující je do širšího srovnávacího evropského kontextu. Příspěvek je pokusem o zhodnocení nálezů hrnčířských pecí v Čechách datovaných do období 13.-16./17. století. Sleduje celkovou konstrukční podobu pecí a jejich typologickou a funkční klasifikaci. Tradiční
more » ... jednoprostorových a dvouprostorových pecí je problematická vzhledem k obtížnému prokázání charakteristického oddělení topeniště od vypalovacího prostoru pomocí dělicí přepážky či roštu. Důležité je proto sledovat i termodynamické vlastnosti -tah plamene v peci. Na základě způsobu vedení plamene v peci můžeme pece rozdělit na vertikální a horizontální, případně na pece s diagonálním tahem plamene. Klíčová slova: hrnčířské pece -typologie -jednoprostorová vertikální a horizontální pec -mladší a pozdní středověk -raný novověk -Čechy. Medieval and modern-age pottery kilns in the Czech lands: a critical revision of the informative potential of research Abstract: Pottery kilns count among archaeological finds evidencing the direct production of pottery. An overview summarizing all archeologically known examples of medieval and early modern-age kilns placing them in a broader comparative European context is still missing in the Czech Republic. This contribution assesses the finds of pottery kilns in the Czech lands dating from the 13th-16th/17th centuries. It examines the construction of the kilns, their typology and functional classification. The traditional typology of single--chamber and double-chamber kilns appears problematic as the existence of the characteristic separation of the furnace from the firing chamber by means of a partition or grate is difficult to prove. It is therefore important to observe also the thermodynamic properties such as the draft of the kiln. Based on the direction of the flame in the kiln, the kilns can be divided into vertical, horizontal and cross-draft kilns. Key words: pottery kilns -typology -single-chamber vertical and horizontal kiln -early and late Middle Ages -early modern age -Czech lands. Ladislav Čapek -Michal Preusz: Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách -kritické zhodnocení výpovědních možností studia Obr. 1. Ukázka formuláře Lokalita k databázi keramických pecí. Abb. 1. Beispiel für das Formular Fundstelle zur Datenbank Keramiköfen. Obr. 3. Mapa hrnčířských pecí ze 13.-16./17. století v Čechách. Autor L. Čapek. Abb. 3. Karte mit Keramiköfen aus dem 13.-16./17. Jhdt. in Böhmen. Erstellt von L. Čapek. Archaeologia historica 44, 1, 2019, 313-355 Obr. 4. Srovnání velikosti půdorysu u kompletně odkrytých hrnčířských pecí. Autor L. Čapek. Abb. 4. Vergleich der Grundrissgrößen bei komplett freigelegten Töpferöfen. Autor L. Čapek. Obr. 5. Graf zastoupení hrnčířských pecí podle tvaru v půdoryse. Abb. 5. Diagramm des Keramikofenvorkommens gemäß der Grundrissform. 0 4 m Obr. 6. Liniový graf zobrazující závislosti rozměrů (délky-šířky) hrnčířských pecí. BE-1 -Beroun, Česká ulice čp. 56; BE-2 -Beroun, Hrnčířské předměstí; BJ-1 -Bakov nad Jizerou, CL-1 -Česká Lípa; CS-3 -Čáslav, Jeníkovská ulice; DO-1 -Domažlice, Hořejší předměstí; KO-1 -Kostelec nad Orlicí -cihelna; PH-1 -Praha -Nové Město, náměstí Republiky, Truhlářská ulice; PH-2 -Praha -Malá Strana, Hellichova ulice; PH-3 -Praha -Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258; PH-4 -Praha -Malá Strana, Vlašská ulice čp. 355; PH-6 -Praha -Malá Strana, Valdštejnské náměstí; PL-1 -Plzeň, Lochotínská ulice čp. 26; SM-1 -Staré Mýto; SU-1 -Sezimovo Ústí; TA-1 -Tábor -Sídliště nad Lužnicí; TA-2 -Tábor, náměstí Mikuláše z Husi čp. 44. Autor L. Čapek. Abb. 6. Liniendiagramm mit Darstellung der Abhängigkeit der Abmessungen (Längen-Breiten) der Töpferöfen. BE-1 -Beroun, Česká-Str. Nr. 56; BE-2 -Beroun, Töpfervorstadt; BJ-1 -Bakov nad Jizerou, CL-1 -Česká Lípa; CS-3 -Čáslav, Jeníkovská-Str.; DO-1 -Domažlice, Obere Vorstadt; KO-1 -Kostelec nad Orlicí -Ziegelfabrik; PH-1 -Prag -Neustadt, Platz der Republik, Truhlářská-Str.; PH-2 -Prag -Kleinseite, Hellichova-Str.; PH-3 -Prag -Kleinseite, Kleinseitner Ring Nr. 258; PH-4 -Prag -Kleinseite, Vlašská-Str. Nr. 355; PH-6 -Prag -Kleinseite, Waldsteinplatz; PL-1 -Pilsen, Lochotínská-Str. Nr. 26; SM-1 -Staré Mýto; SU-1 -Sezimovo Ústí; TA-1 -Tábor -Siedlung an der Lainsitz; TA-2 -Tábor, Nikolaus von Hus-Platz Nr. 44. Erstellt von L. Čapek. Ladislav Čapek -Michal Preusz: Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách -kritické zhodnocení výpovědních možností studia Obr. 18. Hrnčířská pec (s. j. 8-034) z Berouna -Hořejšího předměstí. 1 -půdorys, 2 -fotografie pece včetně keramické klenby. Podle Vyšohlíd 2015a, obr. 6 a 7, upravil L. Čapek. Abb. 18. Töpferofen (strat. Einheit 8-034) aus Beroun -Obere Vorstadt. 1 -Grundriss, 2 -Foto des Ofens einschließlich Keramikkuppel. Nach Vyšohlíd 2015a, Abb. 6 und 7, bearbeitet von L. Čapek.
doi:10.5817/ah2019-1-14 fatcat:x2w2dafnhvfqhjkejmb2mhjn6u