Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rakiem surowiczym jajnika po zabiegu operacyjnym. Studium przypadku

Iwona Włodek, Anna Zera, Andrzej Krupienicz
2017 Pielęgniarstwo Polskie  
STRESZCZENIE Założenia. W Polsce nowotwory złośliwe jajnika stanowią u kobiet ok. 5% zachorowań. Późne rozpoznanie skutkuje wysoką śmiertelnością, co sprawia, że rak jajnika jest najtrudniejszym problemem ginekologii onkologicznej. W leczeniu kluczową rolę odgrywa leczenie operacyjne. Okres hospitalizacji wiąże się z wystąpieniem licznych problemów pielęgnacyjnych. Niezbędny jest zarówno nadzór po zabiegu, pomoc w zapewnieniu potrzeb biologicznych, jak i wsparcie psychiczne, odgrywające
more » ... rolę w leczeniu chorób nowotworowych. Prezentacja przypadku. Celem pracy było przedstawienie problemów pacjentki z rakiem surowiczym jajnika po zabiegu operacyjnym oraz zaplanowanie opieki pielęgniarskiej nad chorą. Wyniki. Jakość opieki po interwencji chirurgicznej zależała przede wszystkim od personelu pielęgniarskiego. Dzięki rzetelnej opiece zmniejszono ryzyko groźnych powikłań. Zapewnienie profesjonalnej opieki pooperacyjnej wpłynęło na przebieg dalszego procesu leczenia i poprawiło jakość życia chorej. Wnikliwa obserwacja i szybka reakcja pielęgniarki umożliwiła pacjentce szybki powrót do sprawnego i samodzielnego funkcjonowania. SŁOWA KLUCZOWE: opieka pooperacyjna, rak jajnika. ABSTRACT Assumptions. In Poland, ovarian cancer among women constitutes approx. 5% of cases. A late diagnosis results in high mortality, which makes ovarian cancer the most diffi cult problem of gynecological oncology. In the treatment surgery plays the key role. The period of hospitalization is associated with the occurrence of a number of nursing problems. Supervision after surgery, help in providing biological and psychological needs, as well as psychological support play a signifi cant role in cancer treatment. Presentation of the case. The aim of the study was to present problems of patients with serious ovarian cancer after surgery and plan their nursing care. Results. Quality of care after the surgery depends mainly on the nursing staff. With reliable care risk of serious complications is reduced. Providing professional postoperative care infl uences the course of the further process of treatment and improves quality of life for the patient. Careful observations and rapid nurse's response enables the patient to recover quickly.
doi:10.20883/pielpol.2017.47 fatcat:n2vgijx2rzcf3oattnydf33tsy