IEEE Access Special Section Editorial: Communications in Harsh Environments

Qilian Liang, Tariq S. Durrani, Xin Wang, Wei Wang, Jinhwan Koh, Qiong Wu
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3077176 fatcat:nnggukisyrdill733z7twkfk5e