PRACA POGLĄDOWA Infectious emergencies in patients with diabetes

Douglas Paauw, Zakaaenia Chorych, Na Cukrzycę
2000 Clinical Diabetes   unpublished
Zakaaenia tkanek miękkich Ropne zapalenie mięśni Ropne zapalenie mięśni (pyomyositis) jest bak-teryjnym zakaaeniem mięśni szkieletowych. Do jego objawów klinicznych naleeą: gorączka, ból oraz obrzęk zajętych mięśni [4, 5]. Autorzy amerykańscy, którzy opisali najliczniejszą (84 osoby) grupę cho-rych z omawianym zakaaeniem, stwierdzili, e 15% z nich chorowało na cukrzycę [6]. Z innych donie-sień klinicznych dotyczących ropnego zapalenia mię-śni wynika, e w kaadej analizowanej grupie znajdo-wali
more » ... ę chorzy na cukrzycę [7-10]. Niemal wszyst-kie przypadki pyomyositis (90%) wywołuje gronko-wiec złocisty. Najbardziej przydatną techniką obrazową w przy-padku pyomyositis jest tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI, magnetic resonance imaging) [11-13]. Rezonans magnetyczny jest niezwykle pomocny w określeniu rozległości zakaaenia. Biopsja mięśni pod kontrolą MRI lub TK czy tee biopsja otwarta są natomiast badaniami przesądzającymi o rozpoznaniu. W diagnostyce róó-nicowej obrzękniętej i bolesnej kończyny dolnej naleey wziąć pod uwagę cukrzycowy zawał mię-śnia, którego objawy są najbardziej zbliione, a ob-raz MRI podobny, jak w przypadku pyomyositis [14, 15]. Biopsja jest zasadniczym badaniem, które umooliwia róónicowanie tych dwóch chorób. W terapii pyomyositis stosuje się dooylną an-tybiotykoterapię o spektrum obejmującym gron-kowca złocistego. Zazwyczaj lekiem z wyboru jest nafcylina lub cefalosporyna I generacji. W przypad-ku przewagi szczepów gronkowcowych opornych na metycylinę, empirycznie wprowadza się wanko-STRESZCZENIE Niektóre zakaaenia są szczególnie charakterystycz-ne dla cukrzycy, natomiast przebieg kliniczny innych jest cięęszy. W niniejszym artykule omówiono takie właśnie zakaaenia i przedstawiono zalecenia tera-peutyczne dotyczące kaadego z nich. Powszechnie wiadomo, e chorzy na cukrzycę są bardziej naraaeni na róónego rodzaju infekcje. Nie ma jednak danych określających ryzyko poszczegól-nych zakaaeń [1-3], a doniesienia na temat często-ści nosicielstwa gronkowca złocistego (Staphylocco-cus aureus) oraz ryzyka poszczególnych zakaaeń gronkowcowych są wręcz sprzeczne. Słowa kluczowe: zakaaenie tkanek miękkich, zakaaenie układu moczowego, cukrzyca ABSTRACT Several infectious diseases are strongly associated with diabetes, whereas others are more complicated or severe in the presence of diabetes. This article reviews the infectious diseases unique to or more complicated in patients with diabetes and offers therapy recommendations for each. Patients with diabetes appear to be at greater risk for a number of different kinds of infections. Good data delineating the risk of specific infections are lacking. Conflicting data exist on carriage rates of Staphylococcus aureus and risk of specific staphylococcal infections. 1-3 This article will cover several serious infections that are strongly associated with diabetes.
fatcat:eyzkcqxclvhbbnoe35chy6k3ki