Trichoderma viride strains stimulating the growth and development of winter rapeseed (Brassica napus L.)

2018 Progress in Plant Protection  
Trichoderma viride strains stimulating the growth and development of winter rapeseed (Brassica napus L.) Szczepy Trichoderma viride stymulujące wzrost i rozwój rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Summary The aim of the study was to examine the potential of Trichoderma viride as a factor stimulating the growth of winter rapeseed (Brassica napus L.). It was proved that T. viride strains that differ in growth rate and represent various antagonism towards plant pathogens, stimulate root growth and
more » ... te root growth and inhibit the elongation of hypocotyls of winter rapeseed seedlings. It was found that the presence of T. viride in winter rapeseed promoted the intense development of lateral roots. Treating seeds of winter rapeseed with spores of T. viride 154 and T. viride DAR5 had a positive effect on the growth and development of plants in the pot experiment. It was demonstrated that both Trichoderma strains increased fresh and dry biomass. Higher than fourfold increase of the fresh biomass and three and a half increase of dry biomass of winter rapeseed were recorded in the presence of T. viride DAR5 in comparison to the control plants. Population density of bacteria was higher while the fungi lower in the rhizosphere of winter rapeseed plants treated with T. viride as compare to the control. Streszczenie Celem badań było sprawdzenie potencjału Trichoderma viride do stymulowania wzrostu rzepaku ozimego. Wykazano, że szczepy T. viride różniące się tempem wzrostu i wykazujące różny antagonizm w stosunku do patogenów roślin, stymulują wzrost korzeni, a hamują elongację hypokotyli siewek rzepaku. Stwierdzono, że obecność T. viride u rzepaku promowała intensywny rozwój korzeni bocznych. Szczepienie nasion rzepaku sporami grzybów T. viride 154 i T. viride DAR5 wpływało pozytywnie na wzrost i rozwój roślin w eksperymencie donicowym. Wykazano zwiększenie świeżej i suchej biomasy przez oba szczepy Trichoderma. W obecności T. viride DAR5 zanotowano ponad czterokrotny wzrost świeżej biomasy oraz ponad trzykrotny suchej masy rzepaku w porównaniu do roślin kontrolnych. W ryzosferze roślin rzepaku szczepionych sporami T. viride liczebność populacji bakterii była wyższa, a grzybów niższa w porównaniu do kontroli.
doi:10.14199/ppp-2018-036 fatcat:6dyxhs6tsnggvphuiktj2ztuca