Постмодерни простори

Џеф Луис
2014 Kultura (Skopje)  
Глобализацијата е дефинирана на многу начини. За некои толкувачи, таа се однесува на интегрираниот културен и економски систем; други пак, глобализацијата ја дефинираат како комплекс на процеси со кои се зголемуваат степенот на развој и обемот на глобалната интеракција. Со оглед на состојбите во поново време, дејствувањето на овие процеси можеме да го лоцираме во периодот на модерната. Од Втората светска војна глобализациските процеси се интензивираат, посебно преку ширењето на посредувани
more » ... на посредувани информации и слики.
doaj:ac7caa62fb7c4a7e8d2ef3c57e86ade0 fatcat:vgfz7mpewvct3ktyuaywq64uim