A case of high aged malrotation of intestine(right paraduodenal hernia) associated by ileus
腸閉塞にて発症した高齢者腸回転異常症(右傍十二指腸ヘルニア)の1例

Kiyoshi HIRAMATSU, Haruhiko CHIGIRA, Takehito KATO, Yoshihisa SHIBATA, Shigemi ONOUE, Yasushi MOKUNO, Katsushi YOSHIDA, Tetsuya ABE, Minoru ESAKI
1999 Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi  
doi:10.11405/nisshoshi1964.96.29 fatcat:fmmxjrcpvfh6vg4umb3upm4t6y