Indicators of sustainable development of rural and ethno tourism of the lower Danube basin

Rodoljub Cuculovic, Milutin Mrksa, Ana Cuculovic
2011 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Сажетак: У раду се разматрају индикатори који треба да искажу све облике одрживости развоја руралног туризма. Ту се мисли пре свега на индикаторе економске ефикасности, технолошке развијености, социјалне успешности и еколошке одрживости. Циљ рада је да укаже на потребу и начин израде савремених програма развоја руралног и етнотуризма и пројеката туристичких активности и понуде, засновано на премисама одрживости развоја. Указује на стандардне процедуре интегралног управљања етнотуристишким
more » ... мима и пројектима. Индикатори се могу користити како у аналитичком делу планова и програма развоја, тако и у контроли имплементације тих планова и програма. Пожељно је да индикатори укажу реално стање са елементима који показују потенцијале и ограничења. Најбоље би било да ти индикатори буду исказани у квантитативном облику где је то могуће, међутим још није ни у развијеним друштвима разрађена методологија квантификације индикатора одрживог развоја, што оставља могућности недовољно прецизног оцењивања потенцијала за развој. Кључне речи: Одрживи развој, животна средина, индикатор, екотуризам, економска ефикасност, социјална одрживост Увод Одрживи развој је постао основни принцип развојне политике у све већем броју делатности и организација од локалног до државног нивоа од приватне делатности преко акционарске (праксе) до државне организације привреде. Много се расправља о показатељима развоја како би се утврдила политика развоја и процена нивоа напретка. До данашњих дана, иако већ више десетина година концепција одрживости није у источној Србији заузела право место, а циљеви и практичне импликације одрживог развоја још нису у потпуности прихваћена. Овде нису завршене дискусије ни расправе ни о појму "развој"" иако се о развоју расправља још од првих цивилизацијских корака човечанства. Још се у нашим срединама под појмом развој подразумева економски напредак, што није ни потпуно ни тачно. Економски напредак је само један од сегмената развоја. Abstract: Indicators that should express all forms of sustainable development of rural tourism are analyzed in this paper. These are primarily indicators of economic efficiency, technological development, social success and ecological sustainability. The objective of this paper is to indicate the need and method for the creation of modern programmes for the development of rural and ethno tourism and projects of tourist activity and offer, based on the sustainable development principles. It also indicates standard procedures for integral control of ethno-tourist programmes and projects. These indicators can be used both in analytical parts of plans and development programmes, and also in control of the implementation of these plans and programmes. It is preferable that these indicators should show the real state with elements showing potentials and limitations. It is recommended that these indicators should be expressed in a quantitative form whenever possible. However, even in developed societies the methodology of quantification of sustainable development indicators has not been developed enough, leaving the possibility for imprecise evaluation of development potentials.
doi:10.2298/gsgd1103065c fatcat:cb7heylzpzdshfavqwoi5enm7y