FARKINDA OLUNMAYAN MÜHİM BİR SİMA:ŞEMSÜDDÎN MUHAMMED EL-İSKENDERÎ EL-MIZZÎ

Dini Araştırmalar, Temmuz-Aralık
2013 Cilt : 16, Sayı : 43, ss   unpublished
Öz İslâmiyât ve özellikle günümüz Tasavvuf araştırmalarında şimdiye kadar hayatı ve eserleri konu edilmemiş isimlerden birisi olan Şemsüddîn el-İskenderî, dini ilimlerin yanı sıra, yaşadığı çağ ve coğrafyada bilinen bütün ilimlere vakıf olmaya çalışan, ansiklopedik karakterde eserler telif eden âlim bir sûfîdir. Onun eserleri, İslam kültürünün 15. asır ve öncesine ait özellikle Arapça kaleme alınmış yazın birikimini bize aktaran en önemli kaynaklar arasında sayılabilir. Yararlandığı kaynakların
more » ... bir kısmının ise sadece onun eserlerinde anılmış olması İskenderî'nin önemini daha da arttırmaktadır. Muazzam hacme sahip ansiklopedik eserlerinden birini yazarken üç binden fazla kaynağa müracaat etmiş olması kayda değerdir. Bu yüzden, sadece na-kilci konumda olduğu eserleri bile kıymetli birer kaynak niteliğine bürünmektedir. Memlûkler döneminde Mısır, Arabistan, Suriye, Irak, İran, Yemen ve Hindistan gibi oldukça geniş bir alanı kapsayan yolculuklarındaki şahsi gözlemlerine, tecrübelerine, karşılaştığı kişiler ve özellikle sûfîlerle olan sohbetlerine ve onlardan yaptığı nakille-re, diğer âlimler kadar sûfîlerin biyografilerine, tasavvuf silsilelerine değindiği eserler ise Tasavvuf alanı bakımından apayrı bir önem kazanmaktadır. Birçoğu müellif hattı halinde günümüze ulaşabilen eserlerinin pek fazla kopyasının, hatta bazılarının hiçbir kopyasının şu ana kadar bulunamamış olması, günümüzde olduğu gibi geçmişte de çeşitli nedenlerden ötürü tanınmamış ve fark edilmemiş olduğunu göstermektedir. Abstract An Unobtrusive but Important Personage: Shams al-dîn Muhammad al-Iskandarî al-Mizzî Shams al-dîn al-Iskandarî, life and works of him has not been deal with in Islamic , especially in today's Tasawwuf researches yet, is a sûfî scholar who tried to be competent of all sciences known in his age and geography, as well religious sciences and wrote encyclopaedical books. His works may be considered among the most im-* Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi; hkaplan@cu.edu.tr
fatcat:7wep5oxemncaljdkglqkobdyhq