‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻤﻲ‬-‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﻲ‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫ﺻﻨﻮﺑﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻨﮕﻞ‬ Effect of gap size on quantitative characteristics of regeneration groups in a Parrotio-Carpinetum forest type (Shastkola forest)

M Zoghi, R Rahmani, E Pahangeh
2012 Iranian Journal of Forest and Poplar Research   unpublished
‫ﺟﻠﺪ‬ 20 ‫ﺷﻤﺎرة‬ 3 ‫ﺻﻔﺤﺔ‬ ، 504-493 ،) 1391 (‫ﺗ‬ ‫ﺄ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫ﻛﻤﻲ‬ ‫وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫روﺷﻨﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ‬ ‫ﺛﻴﺮ‬ ‫اﻧﺠﻴﻠﻲ‬ ‫ﺗﻴﭗ‬ ‫در‬ ‫زادآوري‬ ‫ﻫﺎي‬-‫ﻣﻤﺮز‬) ‫ﺷﺼﺖ‬ ‫ﺟﻨﮕﻞ‬ ‫ﻛﻼﺗﻪ‬ (‫ذوﻗﻲ‬ ‫ﻣﻬﺮداد‬ 1 * ، ‫رﺣﻤﺎﻧﻲ‬ ‫راﻣﻴﻦ‬ 2 ‫و‬ ‫ﭘﺎﻫﻨﮕﻪ‬ ‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ‬ ‫اﺳﻼم‬ Abstract In this study, in order to investigate regeneration success and determine the best gap area, the quantitative characteristics of the regeneration groups were evaluated at different gap area classes. For this purpose, 15 regeneration gaps were selected
more » ... gaps were selected at three area classes with five replications at each class, including: 50-150 (small), 150-300 (medium) and 300-600 m 2 (large). Four square meter plots at two meter intervals were used to measure some quantitative characteristics of the regeneration groups by a simple systematic design on north-south (N-S) and east-west (E-W) transects. The data was analyzed, using the completely randomized statistical design and one way variance analysis and Duncan test methods. The Results showed that the total height and the height growth of the saplings were significantly higher in the large gaps in comparison to the small gaps. In addition, the frequency of seedlings and the density of sapling were the greatest in the medium sized gaps. For this reason seedling frequency of Carpinus betulus and Parrotia persica was found in the medium sized gaps. Overall, it can be concluded that in the selection cutting method, the medium sized gaps (150-300 m 2) are the most suitable ones.
fatcat:eatfd7yf5vfvzgmynr3zwjvwqi