Η διασυνοριακή μετατροπή κατά την ενωσιακή νομολογία και τα άρ. 86α επ. της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

Αρσένιος Σοφοκλή Μινόπουλος
2022
Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί το είδος εταιρικού μετασχηματισμού που ονομάζεται μετατροπή. Ο μηχανισμός αντιμετωπίζεται εμπεριέχοντας το στοιχείο της διασυνοριακότητας και ειδικότερα υπό το πρίσμα της « διάβασης » των ευρωπαϊκών συνόρων. Φυσικά, η πραγμάτευση ενωσιακών θεμάτων οικονομικού και εμπορικού δικαίου απαιτεί ερμηνεία αφενός του πρωτογενούς δικαίου της ένωσης και αφετέρου του παραγώγου δικαίου. Την ύπαρξη των κενών, καλύπτει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης το οποίο
more » ... προβαίνει σε ad hoc λύσεις που υιοθετούνται εν είδη ρύθμισης, με ότι συνεπάγεται η ως άνω επιλογή. Το θέμα εκτός από την αυτονόητη θεμελιώδη σημασία για την οικονομική-ιδιωτική δραστηριότητα στον χώρο του εμπορίου, με συνέπειες εντός και εκτός της ένωσης, συνδέεται άρρηκτα και με το δικαίωμα εγκατάστασης. Επομένως, κρίνεται αναγκαία και μια σχετική παρέκβαση στο κατ' ιδίαν Ευρωπαϊκό «Δημόσιο» δίκαιο.
doi:10.26262/heal.auth.ir.338851 fatcat:rrnbpd6nzrfsze5naayuq5ywiu