Peculiarities of the search during pre-trial investigation of evasion from avoidance of military service and mobilization

Yaroslav Fokin, University of the State Fiscal Service of Ukraine
2017 Aktual'ni problemi pravoznavstva  
Ярослав Фокін, аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби України ОСОБЛИВОСТІ ОБШУКУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. УХИЛЕННЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ Розглянуто тактику проведення обшуку, визначену законодавством України. Здійснено загальну характеристику обшуку як слідчої (розшукової) дії, що спрямована на виявлення та фіксацію відомостей про обставини ухилення від призову на строкову військову службу і
more » ... мобілізації. Запропоновано алгоритм дій при обшуку на початковому етапі розслідування цього злочину. Ключові слова: обшук, тактика проведення обшуку, мобілізація, ухилення від призову, призовник. Фокин Я. Особенности обыска во время досудебного расследования уклонения от прохождения военной срочной службы и мобилизации Рассмотрена тактика проведения обыска, определенная законодательством Украины. Приведена общая характеристика обыска как следственного (розыскного) действия, направленого на выявление и фиксацию сведений об обстоятельствах уклонения от призыва на срочную военную службу и мобилизацию. Предложен алгоритм действий при обыске на начальном этапе расследования этого преступления. Ключевые слова: обыск, тактика проведения обыска, мобилизация, уклонение от призыва, призывник. Fokin Y. Peculiarities of the search during pre-trial investigation of evasion from avoidance of military service and mobilization The article considers the tactics of the search, determined by the legislation of Ukraine. The general characterization of the search as an investigative (investigative) action aimed at identifying and recording information about circumstances evading the conscription for urgent military service and mobilization is given. The algorithm of actions at a search at the initial stage of investigation of this crime is offered.
doi:10.35774/app2017.04.272 fatcat:zeag6g3amzdjfewbrb5oqak5su