VENTURE FINANCING AS AN EFFECTIVE TOOL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

O. Tretyakova, V. Kharabara, R. Greshko
2020 Investytsiyi praktyka ta dosvid  
doi:10.32702/2306-6814.2020.17-18.18 fatcat:ji6ocj4pcvduxlfpmfvjwy5l6a