THE CURRENT STATE OF FINANCIAL PROVISION OF HEALTH CARE IN UKRAINE
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

V.V. Rudenko
2018 Ekonomìka ta suspìlʹstvo  
Сучасний стан фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні Руденко В.В. кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету Стаття присвячена актуальним питанням фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні. Проведено оцінку бюджетного фінансування медичної сфери. Здійснено аналіз небюджетного фінансування охорони здоров'я шляхом
more » ... о медичного страхування. Визначено основні проблеми фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові слова: фінансове забезпечення охорони здоров'я, бюджетне фінансування, небюджетне фінансування, добровільне медичне страхування, обов'язкове медичне страхування. Руденко В.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УКРАИНЕ Статья посвящена актуальным вопросам финансового обеспечения здравоохранения в Украине. Проведена оценка бюджетного финансирования медицинской сферы. Осуществлен анализ небюджетного финансирования здравоохранения путем добровольного медицинского страхования. Определены основные проблемы финансового обеспечения здравоохранения в Украине и предложены пути их решения. Ключевые слова: финансовое обеспечение здравоохранения, бюджетное финансирование, небюджетное финансирование, добровольное медицинское страхование, обязательное медицинское страхование. Rudenko V.V. THE CURRENT STATE OF FINANCIAL PROVISION OF HEALTH CARE IN UKRAINE The article is devoted to current issues of financial provision of health care in Ukraine. The budget financing of the medical sector is estimated. The non-budget financing of health care through voluntary medical insurance is analyzed. The main problems of financial provision of health care in Ukraine are identified and ways for their solution are proposed. Keywords: financial provision of health care, budget financing, non-budget financing, voluntary medical insurance, compulsory medical insurance.
doi:10.32782/2524-0072/2018-19-170 fatcat:mh2wr2q54jbc7k3cjhfvkikd5q