Computational Methods to Interpret and Integrate Metabolomic Data [chapter]

Feng Li, Jiangxin Wang, Lei Nie, Weiwen Zhang
2012 Metabolomics  
doi:10.5772/32517 fatcat:ety5vgnvfnaw5evchxhgbab3wy