Ο παράγοντας ενδομήτριο και ο ρόλος του στις καθ' έξιν αποβολές και επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης [article]

(:Unkn) Unknown, Democritus University Of Thrace
2020
Ο παράγοντας ενδομήτριο και ο ρόλος του στις καθ' έξιν αποβολές και επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης Του Αθανασίου Ζηκόπουλου Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Κλινικής Εμβρυολογίας, Ιατρικό Τμήμα Σχολής Επιστημών Υγείας Π.Γ.Ν.Ι (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗΣ -Καθηγητής Μαιευτικής -Γυναικολογίας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ -Καθηγήτρια Μαιευτικής -Γυναικολογίας και Στείρωσης, Πρόεδρος της
more » ... Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2020 2 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επιτυχής εμφύτευση ενός γονιμοποιημένου ωαρίου είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι ανατομικές ανωμαλίες, η ιστολογική σύνθεση της μήτρας, το μικροβίωμά της, οι ανοσολογικές συνθήκες του ενδομητρίου επηρεάζουν την φυσιολογία, την υποδεκτικότητα του ενδομητρίου και μπορεί να οδηγήσουν στο φαινόμενο των καθ' έξιν αποβολών. Καθ' έξιν ή επανειλημμένες αυτόματες αποβολές αποκαλούνται οι επαναλαμβανόμενες συνεχείς αποβολές, τριών ή περισσοτέρων κλινικά αναγνωρισμένων κυήσεων. Τα πιθανά αίτια των καθ' έξιν αποβολών, διακρίνονται σε ανατομικά, γενετικά, ορμονικά, ανοσολογικά, αιματολογικά και σχετιζόμενα με λοιμώξεις. Η διερεύνηση της πιθανής αιτίας είναι αναγκαία ώστε να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία. Στο ενδομήτριο το ανοσολογικό σύστημα και το ενδοκρινικό αλληλεπιδρούν. Το ανοσολογικό σύστημα του ενδομητρίου ρυθμίζεται από την οιστραδιόλη και την προγεστερόνη. Το ενδομήτριο θεωρούνταν κλασσικά ως μία περιοχή στείρα μικροβίων. Νεότερα όμως δεδομένα υποστηρίζουν την ύπαρξη ενδομητρικού μικροβιώματος αποτελούμενο από διάφορους μικροοργανισμούς, οι οποίοι απομονώθηκαν με καλλιέργειες ενδομητρικών δειγμάτων. Τα δεδομένα από τις προσπάθειες αυτές αναφέρουν ότι οι γυναίκες στις οποίες απομονώθηκε Lactobacillus spp. είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στην IVF, ενώ εκείνες στις οποίες απομονώθηκαν βακτήρια όπως Gramnegative, Streptococcus spp, Staphylococcus spp. είχαν μειωμένα ποσοστά εμφύτευσης και κύησης. 4 Στο ενδομήτριο, η εμφάνιση των πινοποδίων είναι ακριβής δείκτης του παραθύρου εμφύτευσης στην γυναίκα. Διερεύνηση της κινητικής αυτού του δείκτη αποκαλύπτει ότι το παράθυρο διαρκεί λιγότερο από 48 ώρες και ο χρόνος εμφάνισης τους εξαρτάται από την ορμονική θεραπεία αλλά και από την εξατομικευμένη απάντηση του ενδομητρικού ιστού. Οι Cicinelli et al. [27-28] σε μία πρόσφατη μελέτη έδειξαν ότι η χρόνια ενδομητρίτιδα σχετίζεται συχνά με επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης (66%). Είναι περίπου διπλάσια η συχνότητα εμφάνισης συγκριτικά με 30% που αναφέρθηκε από τους Johnston-MacAnanny et al. Λέξεις Κλειδιά: ενδομήτριο, καθ'εξιν αποβολές, μικροβίωμα, εμφύτευση 5 ABSTRACT The successful implantation of a fertilized egg is a phenomenon which is influenced by many factors. Anatomic anomalies, the histology synthesis of the uterus, the microbioma, the immunologic conditions influence the physiology and endometrial receptivity and may lead to recurrent pregnancy loss. Reccurent pregnancy loss are defined as consecutive abortions of three or more proven pregnancies. The potential causes of recurrent implantation failures are due to anatomical, genetic, hormonal, immunological, haematological and related to infections. Investigating the potential cause will lead us for the most appropriate treatment. The immunology and the endocrinology of the endometrium are influencing each other. The endometrial immunology is controlled by oestradiol and progesterone. The endometrium was thought to be sterile. New data support the existence of endometrial flora which is composed of a variety of microorganisms which were isolated by culturing endometrial samples. Data from these reports prove that women in which Lactobacillus spp. was cultured, met more successful IVF, whereas those with bacteria such as Gram-negative, Streprococcus spp, Staphylococcus spp., were isolated had lower success rates of implantation and pregnancy. In relation of endometrium, the appearance of pinopodes is an exact marker of the implantation window in women. Studies of this marker suggest that the implantation window is 48hours less and the time which it lasts depends on hormonal therapy and the response of the endometrial tissue. 6 Cicinelli et al. [27] [28] in a recent study prove that endometritis is common at RIF (66%). It appears double in relation of the 30% which was reported by Johnston-MacAnanny et al.
doi:10.26257/heal.duth.10116 fatcat:fw4ilie7xbgmvfcfnoeeevlopu