Kuba Giedrojć, Public Relations w administracji

Krzysztof Marcinowski
2005 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  
Public relations to dziedzina, która w Polsce dynamicznie rozwija siê od pocz¹tku lat dziewiêaedziesi¹tych. Popularnooeae, jak¹ zyska³o PR spowodowana by³a faktem, i¿ coraz wiêcej firm, organizacji czy przedsiêbiorstw zaczê³o doceniaae w swej dzia³alnooeci rolê komunikacji spo³ecznej oraz mo¿liwooeci jej wykorzystania w kontaktach wewn¹trz w³asnych struktur, jak równie¿ w relacjach z otoczeniem zewnêtrznym. Transformacja systemowa w Polsce, pog³êbiona o gruntown¹ reformê admi-nistracyjn¹,
more » ... yni³a siê do zmiany sposobu zarz¹dzania jednostkami administracyjnymi pañstwa. W nowym modelu obywatel zostaje upodmiotowiony, a zreformowane struktury administracyjne zaspokajaj¹ okreoelone potrzeby spo-³eczne w sposób, w którym dawny petent zaczyna czuae siê klientem. Tworz¹ siê zrêby nowej jakooeci komunikacji, nowej jakooeci relacji na linii pañstwo-obywatel. Public relations w coraz wiêkszym zakresie staje siê wiêc przedmiotem zainteresowania w organizacjach nienastawionych na zysk, a profesjonalne zarz¹dzanie o charakterze PR -zarezerwowane do niedawna dla sektorów gospodarczych oraz szeroko pojêtego biznesu -wychodzi poza te ramy, trafiaj¹c na wszystkie szczeble administracji publicznej tak pañstwowej, jak i samorz¹dowej. W oelad za zmian¹ podejoecia do polityki informacyjnej oraz komunikacji spo³ecznej w wiêkszooeci dziedzin ¿ycia, poszed³ jednoczeoenie rozwój literatury przedmiotu. W ostatnich latach wydanych zosta³o kilkadziesi¹t ró¿nych, powa¿nych pozycji z zakresu public relations. By³y to zarówno t³umaczenia uznanej literatury zachodniej, jak równie¿ prace rodzimych autorów. Niestety ¿adna z tych pozycji nie skupia³a siê szczegó³owo na zagadnieniach public relations w administracji. Pierwsz¹ prób¹ takiego ujêcia jest ksi¹¿ka Kuby Giedrojcia -Public Relations w administracji. Na wstêpie Autor okreoeli³ cel publikacji nastêpuj¹cymi s³owy: "Ksi¹¿ka ta po-wsta³a, aby wskazaae ramy dzia³añ public relations administracji, dostarczyae w tym zakresie niezbêdnych podstaw teoretycznych oraz w praktyczny sposób omówiae najwa¿niejsze fragmenty tej aktywnooeci". Czy cel ten zosta³ zrealizowany? W pewnej mierze tak, pozostawia jednak spor¹ dozê niedosytu. Praca sk³ada siê z czterech funkcjonalnych czêoeci. W pierwszym rozdziale, bêd¹cym krótkim wstêpem, Autor w zarysie przedstawia zagadnienia, które opisane zosta³y w publikacji, dokonuje krótkiego przegl¹du definicyjnego, a nastêpnie prezentuje cztery dyscypliny pokrewne public relations, osadzaj¹c je w sposób sygnalizacyjny w kontekoecie administracji. Autor konfrontuje public relations z marketingiem, media relations, propagand¹ oraz reklam¹, wskazuj¹c szereg cech odró¿niaj¹cych te dziedziny, jak równie¿ elementy pokrewne. Niestety Autor nie pokusi³ siê o krótk¹ prezentacjê innych dyscyplin pokrewnych, jak choaeby: SP 1 '05 Recenzje Recenzje Recenzje SP 1 '05 Recenzje
doi:10.14746/ssp.2005.1.16 fatcat:oteet5lu7nbftcsf4bulpgw4la