A Clinical Survay of Removable Partial Dentures Retained by OPA Attachments

Jin-ichi Obana, Kemmi Yoshikawa, Yukari Kanki, Eriko Shiga, Masako Nakajima, Yasue Suzuki, Yoshihiro Ishikawa, Minoru Abe, Takayoshi Miyata, Takashi Ohyama
1981 Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi  
doi:10.2186/jjps.25.725 fatcat:ojtg6ey66nczvegx2c5aw5prw4