LINEÁRNY REGRESNÝ MODEL ZÁVISLOSTI ŽIVOSTNOSTI DOPRAVNÉHO PÁSU OD JEHO NIEKTORÝCH PARAMETROV

Miriam Andrejiová, Anna Pavlisková
unpublished
Kľúčové slová: životnosť dopravného pásu, regresný model, odhad parametrov, štatistická významnosť modelu. Abstrakt: Článok sa zaoberá klasickým lineárnym regresným modelom závislosti životnosti dopravného pásu od jeho niektorých parametrov: hrúbka krycej vrstvy, šírka a dĺžka pásu, rýchlosť prepravy a prepravované množstvo materiálu. Prvá časť článku sa venuje zostaveniu regresného modelu, bodovým a intervalovým odhadom parametrov. Druhá časť článku je venovaná overeniu štatistickej
more » ... modelu a jednotlivých parametrov navrhovaného regresného modelu. 1. Úvod Pod pojmom regresia rozumieme sledovanie vzájomných vzťahov medzi dvoma a viacerými premennými, pričom regresný model je matematický predpis, ktorý zjednodušene vyjadruje vzťah medzi premennými. Regresné modely môžeme deliť podľa rôznych h ľ adísk, napr. na lineárne a nelineárne regresné modely. V našom článku budeme uvažovať lineárny regresný model, ktorým chceme popísať závislosť životnosti dopravného pásu pomocou jeho niektorých parametrov, ktoré sme získali na základe prevádzkových záznamov z lomu Včeláre.
fatcat:bvrm6b4pbnaevdtl2cdv2lsvka